Eken – en central figur i södra Sveriges landskap

TomasJärnetun20090716-_TJA0313

Jag ligger under den gamla eken.
Hon som kunde berätta så mycket om tiden långt före mig.
Hon är sliten – ihålig och med söndrig bark.
Ändå grönskar hon varje vår.
Jag undrar om hon gör det för sin egen skull?
Eller av omtanke om alla dem som vilar i hennes sköte?

 —

Ni känner till eken. Ni känner till att en gammal ek står i särklass bland svenska träd, ja även bland svenska naturmiljöer, vad gäller artrikedom. Man brukar säga att runt 1.500 arter är mer eller mindre beroende av eken eller övriga invånare. Växter och djur som har stor betydelse för många andra arter kallas ibland för nyckelarter. Eken är den enskilda svenska art som bäst fyller upp detta epitet.

Man brukar också säga att jätteträden, och då främst jätteekarna, är en ansvarsmiljö för Sverige. I det nationella åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet beskriver man att jord- och skogsbruket under 1800- och 1900-talet kraftigt reducerade förekomsten av europeiska jätteträd. Därför finns det i stort sett inga jätteträd kvar i Centraleuropas slättområden. Fortfarande finns det emellertid kvar vissa större förekomster framförallt i England och Sverige och då huvudsakligen av ek. Sveriges roll i ett internationellt perspektiv och behovet av att skydda och sköta jätteekar och andra jätteträd är betydligt större än vad vi tidigare förstått.

För situationen är sådan att fortfarande hotas många gamla ekar och värdefulla eklandskap av olika skäl. Det handlar om så olika orsaker som skogsbruk, felaktig skötsel av ekhagmarker (såväl avsaknad av röjningar som för kraftiga sådana), sjukdomar och exploateringar. På lite längre sikt är det överskuggande problemet att det saknas ekar som fått växa upp för att kunna bli framtida efterträdare till de jätteekar vi har kvar och som stadigt blir färre till antalet. För några år sedan bedömdes minskningen av antalet grova jätteträd uppgå till 0,5-1 procent årligen.

Det genomförs ändå stora insatser för att uppmärksamma värdena knutna till ekarna. Åtgärdsprogrammet ovan har upprättats. Man har främst i Östergötland utvecklat samverkansformerna med markägare och djurhållare för att långsiktigt klara skötseln av eklandskap. Igenvuxna marker har restaurerats. Inventeringar av jätteträd har genomförts på många håll. Allt för att samla kunskap om de värden vi har. Som så många gånger är ofta okunskapen det största hotet. Tillsammans med dumheten…

Skrivet 2009, det proklamerade naturens år.

 —

Ung hagmarksek.
Kalmar, Småland, den 16 juli 2009.